BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

INFORMACJA o osiągniętych poziomach recyklingu oraz miejscach składowania odpadów komunalnych

 Stosownie do zapisów art. 3 ust. 2 pkt 9b) i 9c)  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) poniżej przedkładam informacje, które w myśl powołanych powyżej przepisów prawa winny zostać udostępnione na stronie internetowej tut. Urzędu:

1) Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży, od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Chełmża:

- zmieszane odpady komunalne – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakład Usług Miejskich „ZUM” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 86 – 200 Chełmno;

- odpady zielone – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp.
z o.o., ul. Matejki 13, 87 – 300 Wąbrzeźno;

- pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania –  Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakład Usług Miejskich „ZUM” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 86 – 200 Chełmno.

2)  Osiągnięty przez Gminę Miasto Chełmża w 2013 roku wymagany przepisami ustawy:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali – 31,21%;

 - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%;

-  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 6,89 %.

Przedmiotowa informacja podlega  udostępnieniu na stornie internetowej Urzędu Miasta Chełmży: www.chelmza.pl oraz udostępniona w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Miasto Chełmża.

drukuj (INFORMACJA o osiągniętych poziomach recyklingu oraz miejscach składowania odpadów komunalnych)

« wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.