BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

INFORMACJA o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Chełmża, dnia 21 kwietnia 2016 r.

I N F O R M A C J A

Stosownie do zapisów art. 3 ust. 2 pkt 9b) i pkt 9c) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), poniżej przedkładam informacje, które w myśl powołanych powyżej przepisów prawa winny zostać udostępnione na stronie internetowej tut. Urzędu:

1) Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży przy ul. Toruńskiej 1, kod pocztowy 87-140 Chełmża, od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Chełmży:

- zmieszane odpady komunalne – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Osnowo 1, gmina Chełmno, 86 – 200 Chełmno;

- odpady zielone – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Niedźwiedź, gmina Dębowa Łąka, 87 – 207 Dębowa Łąka;

- pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Osnowo 1, gmina Chełmno,
86 – 200 Chełmno.

2) Osiągnięty przez Gminę Miasto Chełmża w 2015 roku wymagany przepisami ustawy:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali – 22,65%;

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%;

-  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0,81%.

Przedmiotowa informacja podlega udostępnieniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży: www.chelmza.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Miasta Chełmży.

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (INFORMACJA o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2016-04-22 10:16

« wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.