Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR VII/66/19 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMŻY z dnia 13 czerwca 2019 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście

UCHWAŁA NR VII/66/19

RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMŻY

z dnia 13 czerwca 2019 r.

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście

( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 3574 z dnia 25 czerwca 2019 r.)

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określonych w uchwale nr XXV/205/2000 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 30 listopada 2000 r., uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 • 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście, stanowiącą zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełmża, obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Górną, Chełmińskie Przedmieście, Trakt
  a północno-wschodnią granicą administracyjną miasta, przyjętego uchwałą nr XXIII/191/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 95, poz. 1727), zwaną dalej planem miejscowym.
 1. Podstawę do sporządzenia planu miejscowego stanowi uchwała Nr XXXI/232/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście.
 2. Rysunek planu miejscowego stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu miejscowego oraz określa granice obszaru objętego planem miejscowym.

 

 • 2. 1. Integralną częścią planu miejscowego jest rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
 1. Załącznikami do uchwały są:

1) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego, stanowiące  załącznik nr 2 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

 • 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem miejscowym
o określonym przeznaczeniu, wydzieloną liniami rozgraniczającymi, oznaczoną symbolem terenu składającym się z numeru porządkowego i oznaczenia literowego;

3) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą nie może być wysunięta ściana frontowa (lico) budynku; linia ta nie dotyczy schodów zewnętrznych, balkonów, tarasów, wykuszy, podjazdów, które mogą być wysunięte poza linię zabudowy do 1,00 m, a także podziemnych części budynku.

 

 • 4. 1. Rysunek planu miejscowego stanowiący załącznik nr 1 do uchwały zawiera:
 • oznaczenia, które stanowią ustalenia planu miejscowego;
 • wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełmża.
 1. Oznaczenia na rysunku planu miejscowego stanowiące obowiązujące ustalenia planu miejscowego:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem terenu składającym się z numeru porządkowego i oznaczenia literowego; 

5) wymiarowanie.

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe

 • 5. Ustalenia dla terenu 1KDW:

1) przeznaczenie terenu: teren komunikacji - droga wewnętrzna; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie występuje potrzeba określania;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nie występuje potrzeba określania;

4) zasady kształtowania krajobrazu: nie występuje potrzeba określania;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych,  oraz dóbr kultury współczesnej:  nie występuje potrzeba określania;

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określania;

7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 1. a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: 6,0 m, wraz z narożnym ścięciem i placem nawrotowym, zgodnie z rysunkiem planu,
 2. b) w terenie należy przewidzieć pieszo-jezdnię albo jezdnię z co najmniej jednostronnym chodnikiem;

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa: nie występuje potrzeba określania;

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określania;

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określania;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej:

 1. a) teren 1KDW stanowi połączenie z ulicą Antoniego Depczyńskiego,
 2. b) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określania;

13) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 0%.

 

 • 6. Ustalenia dla terenu 2MN:

1) przeznaczenie terenu:  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 1. a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z wyłączeniem obiektów budowlanych stanowiących zaplecze budowy, niezbędnych w okresie prowadzenia robót budowlanych,
 2. b) na działce budowlanej dopuszcza się budowę maksymalnie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jednego budynku garażowego garażowo-gospodarczego),
 3. c) na działce budowlanej nakaz zastosowania identycznego materiału oraz koloru
  pokrycia dachów budynków;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: dopuszczalny poziom hałasu, określony w przepisach odrębnych, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

4) zasady kształtowania krajobrazu: nie występuje potrzeba określania;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej: nie występuje potrzeba określania;

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określania;

7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

 1. a) dopuszcza się budynki mieszkalne jednorodzinne oraz budynki garażowe,
 2. b) intensywność zabudowy: minimalna 0,2, maksymalna 0,8;
 3. c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 30%,
 4. d) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: minimalnie 40%,
 5. e) wysokość zabudowy: maksymalnie 10,0 m,
 6. f) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu,
 7. g) gabaryty i parametry obiektów:

- budynek: maksymalnie trzy kondygnacje, w tym podpiwniczenie,

- kształt dachu: dwuspadowy, czterospadowy, wielospadowy, o nachyleniu połaci do 450,

 1. h) obowiązuje zabezpieczenie miejsc do parkowania (w tym dopuszcza się w garażach)
  w granicach terenu, w ilości minimum 2 miejsca na mieszkanie,
 2. i) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: nie występuje potrzeba określania;

8) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 500,0 m 2.

9) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa: nie występuje potrzeba określania;

10) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie występuje potrzeba określania;

11) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określania;

12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i  infrastruktury technicznej:

 1. a) dostępność komunikacyjna z ulicy w terenie 1KDW, łączącej się z ulicą Antoniego Depczyńskiego,
 2. b) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej,
 3. c) odprowadzanie ścieków bytowych do gminnej kanalizacji sanitarnej,
 4. d) odprowadzanie wód opadowych powierzchniowo lub do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 5. e) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi,
 6. f) zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnych lub zbiorczych źródeł ciepła,
 7. g) w przypadku źródeł indywidualnych zaopatrzenie w energię cieplną tylko przy zastosowaniu technologii bezemisyjnej lub paliw i technologii niskoemisyjnych,
 8. h) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej poza obszarem objętym planem stacji transformatorowej, dopuszcza się budowę nowej stacji transformatorowej,
 9. i) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,
 10. j) należy zapewnić dostęp (faktyczny i prawny) do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie występuje potrzeba określania;

14) stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 10%.

 

Rozdział 3

Przepisy końcowe

 

 • 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.
 • 8. W zakresie objętym niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr XXIII/191/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełmża, obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Górną, Chełmińskie Przedmieście, Trakt a północno-wschodnią granicą administracyjną miasta (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 95, poz. 1727).
 • 9. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 1. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Miasto Chełmża.

Przewodniczący Rady Miasta

drukuj (UCHWAŁA NR VII/66/19 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMŻY z dnia 13 czerwca 2019 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2022-09-27
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2022-09-27 12:31

Załączniki - UCHWAŁA NR VII/66/19

drukuj (Załączniki - UCHWAŁA NR VII/66/19)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22299
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-27 13:47:12