Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Drugi Przetarg nieograniczony: Remont elewacji i termomodernizacja budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”, Zadanie Nr 2: „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza”.

Ogłoszenie nr 637409-N-2019 z dnia 2019-12-18 r.

 

Gmina Miasto Chełmża: Remont elewacji i termomodernizacja budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”, Zadanie Nr 2: „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zadanie Nr 1 – oś priorytetowa 4: Region przyjazny środowisku – działanie 4.6: Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT – poddziałanie 4.6.2: Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT. Zadanie Nr 2 – oś priorytetowa 3: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie – działanie 3.5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT - poddziałanie 3.5.1: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Chełmża, krajowy numer identyfikacyjny 87111869000000, ul. Gen. Hallera  2 , 87-140  Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 675-22-91, , e-mail przetargi@um.chelmza.pl, , faks 056 675-21-22.
Adres strony internetowej (URL): https://www.bip.chelmza.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://www.bip.chelmza.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.bip.chelmza.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wersja papierowa
Adres:
Urząd Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 2 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji i termomodernizacja budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”, Zadanie Nr 2: „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza”.
Numer referencyjny: GKM.271.1.19.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: a) zadania Nr 1: „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży” stanowi realizacja prac renowacyjnych i remontowych ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana obróbki blacharskich oraz pokrycia papowego, przemurowanie korony kominów budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży (ul. Gen. Józefa Hallera 2, dz. nr 77 obręb 04, 041501_1.0004), tj. realizacja remontu pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, remontu elewacji zewnętrznej, w tym renowacji murów (w zakresie uzupełnienia ubytków cegieł zaprawy w fugach, naprawy pęknięć i odspojeń). Zakres prac winien uwzględniać w szczególności wykaz czynności ujętych w szczególności w: - dokumentacji: projekcie budowlanym remontu elewacji zewnętrznej magistratu miasta Chełmży, - programie prac konserwatorskich przy zespole Ratusza Miejskiego w Chełmży, - decyzji ABA.6740.1.52.2018.MB zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, - decyzjami Kujawsko- Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN/157/2018 i ZN/158/2018. b) zadania Nr 2: „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza” stanowi m. in. realizacja robót dociepleniowych ścian budynku małego i dużego Ratusza od wewnątrz pomieszczeń, stropów ostatnich kondygnacji przedmiotowych budynków, częściowo połaci dachów, a także częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie wskazanym w załączonej dokumentacji projektowej. Zakres realizowanych prac winien uwzględniać w szczególności warunki określone w szczególności w: - dokumentacji: projekcie budowlanym dot. częściowej przebudowy budynków dużego i małego Ratusza w ramach zadania pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja energetyczna dla budynków Urzędu miasta w Chełmży położonych przy ul. Gen. J. Hallera 2 w Chełmży – budynek Dużego i Małego Ratusza”. - wytycznych Kujawsko- Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.09.2018 r. znak WUOZ.T.WZN.5183.3.74.2018.MK, - pozwoleniu konserwatorskim – Decyzji nr ZN/429/2018, - decyzji ABA.6740.1.107.2018.MB z dnia 15 marca 2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, - decyzji nr AB.6740.1.92.2019.MB z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniającej ostateczną decyzję Starosty Toruńskiego znak: ABA.6740.1.107.2018.MB z dnia 15 marca 2018 r. w następującym zakresie: zatwierdzającej projekt zmian do projektu budowlanego i udzielającej pozwolenia na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu, polegające, na zmianie w technologii osuszenia i docieplenia ścian piwnic budynku dużego Ratusza zgodnie z załączonym projektem przebudowy zmian, - warunkach określonych w opinii technicznej (dot. renowacji budynku Małego i Dużego Ratusza Miejskiego w Chełmży – dot. ochrony przeciwwilgociowej budynku) wraz z decyzjami, - ekspertyzie ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynków zlokalizowanych przy ulicy Gen. J. Hallera 19 i ulicy Gen. J. Hallera 2 w Chełmży (wskazane prace należy realizować w oparciu o ww. wytyczne oraz zalecenia osób odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji inwestycji).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45452000-0

45453000-7

45111300-1

45260000-7

45430000-0

45310000-3

45312310-3

45111220-6

45420000-7

45421130-4

45442100-8

45111300-1

45421160-3

45320000-6

45443000-4

45262100-2

45310000-3

45261210-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 nieprzekraczających łącznie 20,00% wartości realizowanego zamówienia. Zamawiający może udzielić jednego bądź kilku zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych [Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości].
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-08-28


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy zł 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykaże, że wykonał należycie przynajmniej jedno zadanie/ zamówienie polegające na remoncie i konserwacji lub konserwacji budynku wpisanego do rejestru zabytków: dot. zadania nr 1 – robót o łącznej wartości minimum 300 000,00 zł [brutto w ramach 1 zamówienia] i tożsamych do przedmiotu zamówienia, obejmujących swoim zakresem prace związane z remontem (elewacji) ścian zewnętrznych budynku i dot. zadania nr 2 - robót o łącznej wartości minimum 300 000,00 zł [brutto w ramach 1 zamówienia] i tożsamych do przedmiotu zamówienia, obejmujących swoim zakresem prace związane z realizacją robót budowlanych – termomodernizacyjnych [w ramach 1 zamówienia]. Wskazana wartość robót dotyczy jednego zadania - w celu potwierdzenia spełniania ww. warunków nie można sumować wartości robót zrealizowanych w ramach kilku zadań. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie ww. warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. Wykonawca przedstawi odrębne realizację (zadania/ zamówienia) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu na potrzeby Zadania Nr 1 i 2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osobą do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, które zostały wydane zgodnie ·przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1969). Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osobą na stanowisku kierownika prac konserwatorskich, posiadającą uprawnienia, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1969). Zamawiający dopuszcza równoważne uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp), których może żądać Zamawiający – zgodnie z wykazem Dokumentów, określonych w §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp): a) załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty/usługi/dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b) załącznik nr 5 - wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zw. z przedmiotem zamówienia na określoną sumę gwarancyjną w niniejszej specyfikacji.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu: a) w sytuacji gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z nimi dowodów, że zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, że zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, że podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. b) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, będzie traktowane, jako potwierdzenie braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp . Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawców. W przypadku oferty wspólnej powyższe oświadczenie powinno dotyczyć każdego z członków konsorcjum. c) Oświadczenie, dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, o ile jest to wymagane, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.Ponadto Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca winien dowieść wszelkich okoliczności świadczących nie tylko o tym, iż sam fakt udostępnienia zasobów formalnie miał miejsce, a także okoliczności pozwalające stwierdzić, iż udostępnienie to jest realne, wystarczające i adekwatne dla oceny spełniania danych warunków udziału w postępowaniu. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentu, który powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, informacji czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100), na zasadach i w formach określonych w ustawie Pzp. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane ze skutecznością wniesienia wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem „wpłacać na rachunek” jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku. Wydanie dyspozycji dokonania wpłaty nie jest "wpłatą" w rozumieniu przepisu art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, lecz jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania takiej wpłaty. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: SGB Bank Spółdzielczy w Toruniu Nr 50 9486 0005 0000 2828 2000 0022 W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium: Remont elewacji + Termomodernizacja Ratusza”. W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w oryginale, opatrzone podpisem osób upoważnionych do jego wystawienia tj. Gwaranta – wystawcę gwarancji/poręczenia.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Gwarancja jakości

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy.Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Czerwiński

drukuj (Drugi Przetarg nieograniczony: Remont elewacji i termomodernizacja budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”, Zadanie Nr 2: „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza”.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-12-19 07:37

Załączniki - Remont elewacji i termomodernizacja budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży

drukuj (Załączniki - Remont elewacji i termomodernizacja budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2019-12-19
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2019-12-19 07:39

Informacja z otwarcia ofert w drugim przetargu nieograniczonym pn.: Remont elewacji i termomodernizacja budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”, Zadanie Nr 2: „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza”.

Chełmża, dnia 09.01.2019 r.

Nr sprawy: GKM.271.1.19.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

w przetargu nieograniczonym (art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

pn.: „Remont elewacji i termomodernizacja budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”, Zadanie Nr 2: „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza” – drugi przetarg nieograniczony

 

 1. Zamawiający na otwarciu ofert poinformował, iż na ww. zmówienie zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 1 100 000,00 zł, w tym na realizację Zadania Nr 1 – 538 000,00 zł, Zadania Nr 2 – 562 000,00 zł.
 2. W przetargu, w terminie, złożono 2 oferty cenowe tj.:

Oferta nr:

Wykonawca (nazwa firmy lub nazwisko) i adres Wykonawcy:

1

FRAM-BUD Sp. z o. o., ul. Gen. J. Hallera 6-8, 60-104 Poznań

2

REMBUD Zakład Remontowo- Budowlany Arkadiusz Niebojewski,

Mały Rudnik 5a, 86-300 Grudziądz

 1. Cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofercie:

Oferta Nr 1:                                                                                     

Cena ofertowa:

Zadanie 1: Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży

nie podano w formularzu ofertowym

Zadanie 2: Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza

nie podano w formularzu ofertowym

Łącznie (1 + 2):

2 113 808,94 zł netto

486 176,06 zł VAT

2 599 985,00 zł brutto

Gwarancja jakości

60 miesięcy

Termin wykonania zadania:

28 sierpnia 2020 r.

Termin płatności

30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

 

 

Oferta Nr 2:                                                                                     

Cena ofertowa:

Zadanie 1: Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży

678 371,15 zł netto

156 025,36 zł VAT

834 396,51 zł brutto

Zadanie 2: Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza

684 448,31 zł netto

157 423,11 zł VAT

841 871,42 zł brutto

Łącznie (1 + 2):

1 362 819,46 zł netto

313 448,47 zł VAT

1 676 267,93 zł brutto

 

Gwarancja jakości

60 miesięcy

Termin wykonania zadania:

28 sierpnia 2020 r.

Termin płatności

30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

 

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Informacja z otwarcia ofert w drugim przetargu nieograniczonym pn.: Remont elewacji i termomodernizacja budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”, Zadanie Nr 2: „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza”.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2020-01-09
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-01-09 11:39

Unieważnienie postępowania w przetargu nieograniczonym pn.: Remont elewacji i termomodernizacja budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”, Zadanie Nr 2: „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza”.

Chełmża, dnia 31.01.2020 r

Nr referencyjny: GKM.271.1.19.2019

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

Gmina Miasto Chełmża, z siedzibą przy ulicy Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont elewacji i termomodernizację budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży, Zadanie Nr 2: Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza”.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

 

            Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

            W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 09.01.2020 r. złożono dwie oferty cenowe.

W toku badania ofert ustalono, iż oferta Wykonawcy nr 1, tj. firmy FRAM-BUD Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu została złożona na nieaktualnym formularzu ofertowym, który nie uwzględniał podziału ceny ofertowej na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w ramach niniejszego postępowania. Biorąc pod uwagę treść art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

            Ponadto, w związku z wezwaniem Wykonawcy nr 2, tj. firmy REMBUD Zakład Remontowo Budowlany Arkadiusz Niebojewski z siedzibą w Małym Rudniku, w trybie art. 26 ust. 2 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz nieprzedłożeniem przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów, mających na celu potwierdzenie spełniania warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wykluczono Wykonawcę w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP „wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia”,. Mając na względzie powyższe, odrzucono ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert” w związku z 24 ust. 4 ustawy PZP „ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia rzeczonego postępowania na ww. podstawie prawnej.

Burmistrz Miasta

(-) Jerzy Czerwiński

drukuj (Unieważnienie postępowania w przetargu nieograniczonym pn.: Remont elewacji i termomodernizacja budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”, Zadanie Nr 2: „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza”.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szreiber
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2020-01-31 14:27

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 43
Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (0-56) 675-22-91 w. 34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1415388
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-29 15:30

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5018533
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-29 15:30

Stopka strony